За нас

Сдружение "Център Мария" е неправителствена организация, осъществяваща дейност в обществена полза.

Мисия:

 • да насърчаваме формирането на социални нагласи за толерантност към различията, за уважение към страданието и непримиримост към насилието във всичките му форми;
 • да лобираме за създаване на държавни и институционални механизми за защита интересите на жертвите на домашно насилие и трафик и на хората в неравностойно положение;
 • да използваме ефективно партньорството си с медиите за превръщане въпросите на домашното насилие и трафика на жени в обществен проблем.

Услуги:

- емоционална подкрепа за жени и деца, жертва на домашно насилие, сексуално насилие;
- психологическо консултиране;
- психотерапия;
- юридическо съветване;
- открита телефонна линия за жени и деца, свидетели на домашно насилие - 0618 / 2 21 81 от 9 до 17 часа всеки работен ден;
- социални услуги в общността – Защитено жилище;
- социални услуги за деца;
- разработване и прилагане на програми за превенция на домашното насилие и за превенция на трафика на жени;
- информация

Партньори:

 • Община Горна Оряховица
 • Дирекция “Социално подпомагане”
 • Районно полицейско управление
 • Дирекция “Бюро по труда”
 • Областна администрация – Велико Търново
 • Община Полски Тръмбеш
 • Сдружение “Гаврош” – Варна
 • Асоциация “НАЯ” – Търговище
 • Фондация “CONEXIUNI” – гр. Дева, Румъния