Правна помощ и мобилна услуга за пострадали от домашно насилие.

covid project

Основен изпълнител: Сдружение „ Център Мария”, гр. Горна Оряховица
Териториален обхват: Община Горна Оряховица, с фокус – малките населени места;
Период на изпълнение: 01 май – 30 септември 2020г.
Основна цел: Ефективна подкрепа на пострадалите от домашно насилие, чрез осигуряване на достъп до услуги и правна помощ.
Участници в изпълнението на проекта:
- жени, пострадали от домашно насилие;
- деца, свидетели и жертви на домашно насилие;
Конкретни дейности:
• Юридическо консултиране и процесуално представителство.
На пострадалите от домашно насилие ще се предостави безплатна правна помощ – юридическо консултиране, изготвяне и представяне в ГОРС на искови молби, процесуално представителство в съда.
• Социално консултиране.
Социално консултиране, посредничество пред институциите, съдействие за кризисно настаняване, мобилна работа и хуманитарна помощ за пострадали от домашно насилие.
• Мобилна работа.
Работата на терен ще осигури достъп до услуги за клиенти от малките населени места, които са в невъзможност да пътуват до общинския център, поради липса на транспорт, увреждане или други фактори на средата. Услугата ще се предоставя при засилени мерки за защита, както за екипа, така и за клиентите.
• Информация и публичност.
Ще бъдат отпечатани и разпространени 600бр. дипляни: 300бр. за възрастни и 300бр. с адаптирано съдържание за деца, за видовете насилие, начините за предпазване и достъпа до подкрепа. Информационните материали ще бъдат разпространени приоритетно в малките населени места: в кметства, училища, читалища, кабинети на лични лекари и приемни на районни инспектори.
Очаквани резултати:
На жертвите на домашно насилие ще бъде оказана комплексна подкрепа за спиране на насилието и преодоляване на травмата. На пострадали в невъзможност да посетят службата, ще бъде осигурен достъп чрез мобилна услуга, ще бъдат заплатени медицински удостоверения за представяне в ГОРС на клиенти във финансова невъзможност. Ще бъде осигурена правна помощ и представителство в съда.
На нуждаещите се от кризисно настаняване ще бъде предоставен пакет за кризисна ситуация и ще им бъде оказано съдействие за транспорт и настаняване. Живеещите в малките населени места/ в които местната власт предостави приемна,/ ще получат възможност за получаване на информация и начините за подкрепа при домашно насилие.
Децата, включени в консултативната програма ще получат пакети с учебни помагала и занимателни игри, съобразени с възрастта и потребностите им.
Всички, обърнали се за съдействие към Център „Мария”, ще получат хигиенни материали, предпазни средства и дезинфектанти.