Проект «Да не отстъпваме пред насилието»

 

С подкрепата на: Министерство на правосъдието на РБългария – 24 980лв.

Основен изпълнител: Сдружение „ Център Мария”, гр. Горна Оряховица

Териториален обхват: Община Горна Оряховица, вкл. селата

Период на изпълнение: 08.06.2020г. – 08.10.2020г.

Основна цел: Противодействие на домашното насилие в община Горна Оряховица, чрез подкрепа на пострадалите, правна помощ и мобилна работа.

Конкретни цели:

* Предоставяне на ефективна и достъпна подкрепа на пострадалите от домашно насилие, чрез психо-социално консултиране, правна помощ и работа на терен, в контекста на социалната изолация;

* Предотвратяване на случаите на рецидив от домашно насилие, чрез прилагане на Специализирана Програма за извършители на домашно насилие.

* Превенция на насилието чрез информиране и публичност.

Участници в изпълнението на проекта:

* жени, пострадали от домашно насилие, с приоритет от малките населени места на общината;

* деца, свидетели или жертви на насилие;

* лица, извършители на домашно насилие;

Конкретни дейности:

  • Програма за Защита от домашно насилие:

Открита телефонна линия за осигуряване леснодостъпна възможност за консултативна помощ и информация на жени, преживели насилие, които, ползвайки Открита телефонна линия, могат да останат анонимни.

Психологическо консултиране за оказване на емоционална подкрепа и консултиране за вземане на решения и справяне с психичната травма на жени, жертва на домашно насилие.

Психологическо консултиране на деца, свидетели и жертви на домашно насилие.

Юридическо консултиране за прилагане на ЗЗДН, изготвяне на документи и осъществяване на представителство при водене на дела.

Социално консултиране и съдействие.

  • Мобилна работа:

От мобилната работа ще се ползват пострадали от насилие от отдалечени места в невъзможност да посетят Център „Мария”, поради физически затруднения или липса на транспорт. На клиенти във финансово затруднение да заплащат пътни разходи до Горна Оряховица, ще им бъдат изплатени, за да им се осигури достъп до услугата. Услугата ще се предоставя при завишени мерки за безопасност, както на екипа, така и на клиентите. Ще бъдат осигурени за всяко пътуване средства за лична безопасност

  • Специализирана програма за извършители на домашно насилие.

Целите на програмата са –предотвратяване на рецидив на домашно насилие, като форма на подкрепа за пострадалите.

Очаквани резултати:

* Осигурен достъп до услугите на Центъра за жертви на насилие – обявени телефоните за връзка, електронната поща и адреса на службата на интернет-страницата на организацията и на листовките, които ще бъдат отпечатани;

*Осигурена навременна, адекватна и безплатна подкрепа и защита за пострадали от домашно насилие, вкл. деца ( консултиране и правна помощ);

*Осигурен достъп до услуги за жертви на насилие от малките населени места, чрез мобилна работа;

*По-добра защита на пострадалите от домашно насилие и предотвратяване на рецидив от насилие, чрез прилагане на Програма за работа с извършители на домашно насилие.

*Осигурена информираност по проблема домашно насилие и начините за търсене на подкрепа;

*Проведен мониторинг на дейностите по проекта;

*Подобрена координацията между институциите при случай на домашно насилие;

*Домашното насилие се разпознава от общността;

*Подкрепен професионално екипа на организацията чрез външна супервизия.