proektiris

Проект "Реална помощ за семействата - ще се справим ЗАЕДНО"

Основен изпълнител: Сдружение „ Център Мария”, гр. Горна Оряховица

Териториален обхват: Инициативата обхваща общините: Горна Оряховица, Елена, Златарица, Лясковец и Полски Тръмбеш.;

Период на изпълнение: 25 юни – 31.12. 2020г.

Основна цел: Ограничаване на риска от насилие, неглижиране, родителско отчуждение  и изоставяне на деца чрез директна подкрепа на семействата в 5 общини на област В. Търново.

           Основанието за избора ни е, че в последните години към Център „Мария” се обръщат за помощ или са насочени от институции, семейства с деца в риск, от съседни общини и малки населени места в които липсват или са недостатъчно социални, образователни и здравни услуги.

Повечето от постъпилите в Център „Мария” случаи са за деца в риск от: изоставяне, насилие, бедност, отпадане от училище, отхвърляне от общността. В повечето случаи, семействата нямат възможност да използват транспорт или да заплатят такъв, за да ползват услуги извън населеното си място. Това е сериозно препятствие, ограничаващо избора на родителите и възможността за подкрепа.

            В условията на социална изолация, доходите в семействата /особено от уязвими групи/ намаляват, което още повече ограничава ресурса за търсене и намиране на подкрепа.

            Екипът на организацията ще идентифицира нуждите от подкрепа при семействата, потърсили помощ от Център „Мария” и ще изготви ясни критерии, индивидуални за всяко семейство. Ще бъде изготвена оценка на потребностите, като в нея ще участва всеки член на екипа, ангажиран с конкретния случай, членовете на семейството, като ще се зачита мнението на децата в него. При изготвянето на критериите за оценката ще се включат здравните медиатори, а информация ще бъде потърсена от социални работници от ”ОЗД”, педагози, познаващи децата от семействата, лични лекари. Ще бъдат подкрепени минимум 50 семейства, за осигуряване на базисни за децата потребности, като превенция на неглижирането и изоставянето. Приоритетно ще се подкрепят семейства от малките населени места, останали без доходи в следствие на кризата и семейства с повече деца. Ще бъде разширен обхвата на мобилната работа, а за хора в нужда, които не могат да заплатят пътя си до консултативния център, ще им се изплатят пътни разходи.

Очаквани резултати:

  • Преодолян идентифициран риск за 130 деца от 5 общини в област Велико Търново.
  • Децата остават в семейства без насилие и неглижиране;
  • 50 семейства от общините горна Оряховица, Елена, Златарица, Лясковец и полски Тръмбеш са подкрепени и овластени да решат проблема на детето си и да запазят целостта на семейството, като зачитат мнението на детето и неговото право на участие в решаване на проблема;
  • Осигурена възможност на минимум 20 семейства за достъп до професионална помощ чрез мобилната работа;
  • Спряно домашното насилие и преодолян риска от рецидив, чрез прилагане на мерките по ЗЗДН;
  • Преодоляни последиците от пандемията за 50 семейства.
  • Мобилизирани местни ресурси и общността за подкрепа на семействата