Active citizens fund

 www.activecitizensfund.bg.

Проект „Противодействие на домашното  насилие в три общини на област Велико Търново”

се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 81605.00 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект  „Противодействие на домашното  насилие в три общини на област Велико Търново” е Въвеждане на иновативни (нови или подобрени) методи и подходи за нуждите на уязвими групи. 

Изпълнител: Сдружение „Център Мария”- Горна Оряховица

Период на изпълнение: 26 месеца (октомври 2019 – декември  2021 г.)

Териториален обхват:  общините Горна Оряховица, Елена и Златарица.

Целева група: публични институции на държавно и местно ниво.

Крайни   ползватели:

 • Деца и младежи – жертви или в риск от: насилие, малтретиране или неглижиране в семейството;отпадане от училище; от настаняване в институция/приоритетно от малките населени места/.
 • Жертви на домашно насилие или насилие, основано на пола

Дейности:

 • Управление и отчитане на проекта.
 • Изпълнение на комуникационен план.
 • Психо-социална подкрепа на пострадали от домашно насилие: Кризисна интервенция, емоционална подкрепа, психологическо и социално консултиране, посредничество и застъпничество пред институции,
 • Правно консултиране и процесуално представителство: Безплатна правна помощ и подкрепа - от юрист за консултиране, подготовка на документи (искова молба, декларация и др.) и водене на дела по ЗЗДН за жертви на домашно насилие (вкл.от малките населени места);
 • Организиране и провеждане на Фамилна групова конференция: Иновативен метод за овластяване на семейството и мобилизиране на ресурсите на общността за решаване на проблем;
 • Родителски групи: Развитие на умения за отговорно родителство за самотни родители, кандидат –осиновители, бъдещи родители, родители в риск да изоставят децата си;
 • Супервизия
 • Обучения на: специалисти от мултидисциплинарните екипи; на деца и младежи от 3 –те общини
 • Вътрешен мониторинг

 

Очаквани резултати:

 • Осигурена публичност и прозрачност на изпълнението и резултатите по проекта и на приноса на донора. Устойчиво подкрепени представители на уязвими групи. Въведени и приложени в общността 3 иновативни метода на работа.
 • Информираност, право на избор и  възможност за подкрепа.
 • Подобрен достъп и ползване на услуги за пострадали от домашно насилие от отдалечени и труднодостъпни малки населени места. Преодолян идентифициран риск за 150 деца и младежи от 3 общини.
 • Осигурена безплатна правна помощ и възможност за законова защита по ЗЗДН при случаи на домашно насилие; осигурено право на жертвите да бъдат информирани, да бъдат подкрепени в избора си, да ползват всички законови мерки за реална защита от насилие.
 • Стимулирано детското участие и принципите на зачитане на мнението на детето, чрез Фамилна Групова Конференция. Ще бъдат подкрепени 21 семейства в усилията им да са активна част от вземането на решения, относно собствения си проблем.
 • Предоставена възможност на представители на уязвими групи в защитена среда да получат информация и развият социални умения за добро и адекватно родителстване без насилие и неглижиране или желание за изоставяне на дете.
 • Ще бъдат подкрепени специалистите от екипа и участниците в мултидисциплинарните екипи на Горна Оряховица, Елена и Златарица в решаването на случаи на домашно насилие.
 • 36 специалисти от 3 общини и 15 младежи - доброволци от 5 училища в Горна Оряховица ще бъдат обучени в разпознаване на симптоми на насилие и начините за справяне;
 • Ще бъде изготвен Анализ от проучване на обществените нагласи към домашното насилие в 3 общини на област Велико Търново.

печатни материали:

 • информационни дипляни за домашното насилие за възрастни - виж тук
 • информационни дипляни за домашното насилие за деца и младежи - виж тук
 • дипляни за Фамилна групова конференция - виж тук

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение „Център Мария” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ФМ на ЕИП и Оператора на Фонд Активни граждани България.

bgfundforwomen logo bg

Предоставяне на правна помощ и мобилна услуга на пострадали от домашно насилие.

Финансиран от: Български фонд за жените

Основен изпълнител: Сдружение „ Център Мария”, гр. Горна Оряховица

Териториален обхват: Община Горна Оряховица

Период на изпълнение: 01.12.2019г. – 30.04.2020г.

Основна цел: Ефективна подкрепа на пострадалите от домашно насилие, чрез осигуряване на достъп до услуги и правна помощ.

Участници в изпълнението на проекта:

 • жени, пострадали от домашно насилие;
 • деца, свидетели и жертви на домашно насилие;

Конкретни дейности:

 • Юридическо консултиране и процесуално представителство.

На пострадалите от домашно насилие ще се предостави безплатна правна помощ – юридическо консултиране, изготвяне  и  представяне в ГОРС на искови молби, процесуално представителство в съда.

 • Социално консултиране.

Социално консултиране, посредничество пред институциите, съдействие за кризисно настаняване, мобилна работа и хуманитарна помощ за пострадали от домашно насилие.

3.   Мобилна работа.

 Работата на терен ще  осигури  достъп до услуги за клиенти от малките населени места, които са в невъзможност да пътуват до общинския център, поради липса на транспорт, увреждане или други фактори на средата.

 • Информация и публичност.

Ще бъдат отпечатани и разпространени 1000бр. Дипляни: 500бр. за възрастни и 500бр. с адаптирано съдържание за деца, за видовете насилие, начините за предпазване и достъпа до подкрепа. Информационните материали ще бъдат разпространени приоритетно в малките населени места: в кметства, училища, читалища, кабинети на лични лекари и приемни на районни инспектори.

Очаквани резултати:

       На жертвите на домашно насилие ще бъде оказана комплексна подкрепа за спиране на насилието и преодоляване на травмата. На пострадали в невъзможност да посетят службата, ще бъде осигурен достъп чрез мобилна услуга, ще бъдат заплатени медицински удостоверения за представяне в ГОРС на клиенти във финансова невъзможност.  Ще  бъде осигурена правна помощ и представителство в съда. На нуждаещите се от кризисно настаняване ще бъде предоставен пакет за кризисна ситуация и ще им бъде оказано съдействие за транспорт и настаняване. Живеещите в малките населени места/ в които местната власт предостави приемна,/ ще получат възможност за получаване на информация и начините за подкрепа при   домашно насилие.

eufunds

„Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Полски Тръмбеш“

 

Финансиран от: Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

Основен изпълнител: Община Полски Тръмбеш

Партньор: Сдружение „ Център Мария”, гр. Горна Оряховица

Териториален обхват: Община Полски Тръмбеш

Период на изпълнение: 14.03.2019г. – 31.12.2020г.

Основна цел: интегриран подход за повишаването качеството на живот, социалното включване и намаляване на бедността. Трайна интеграция на най-маргинализираните общности, вкл. ромите чрез реализацията на комплексни мерки.

Специфичните цели:

 • Подпомагане интеграцията на пазара на труда на маргинализираните групи.
 • Осигуряване на достъп до образование и обучение.
 • Подобряване достъпа до социални и здравни услуги.
 • Развитие на местните общности и преодоляване на негативните стереотипи.

Конкретни дейности:

 • Подобряване достъпа до заетост на 30 икономически неактивни лица от ромската общност и лица в риск от бедност и социално изключване от община Полски Тръмбеш.
 • Мотивиране за активно поведение на пазара на труда: Провеждане на мотивационни обучения; групово консултиране за изграждане на умения и компетентност за търсене на работа, ориентиране на пазара на труда и реализация.

Работа в общността за формиране на подкрепяща среда: Провеждане на общностни кампании, публични събития и беседи.

3.       Предоставяне на индивидуални консултации и социално-здравна медиация: създаване на консултативен център „Заедно” с  екип от специалисти – психолог, юрист, педагог, социален работник, трудотерапевт и социално –здравен медиатор; Ежемесечно провеждане на безплатни медицински прегледи от различни специалисти;.

 • Повишаване информираността относно социалните и здравни права на целевите групи, насърчаване на семейното планиране: Ежемесечни публични събития по темите: здравен статус на пациента; осигурителни права, болничен, майчинство, задължителни профилактични прегледи; превенция на социалното изключване; семейно планиране и планирана раждаемост; социални права и отговорност; социални и здравни облекчения; клинични пътеки и доплащания; информиране и по въпросите, свързани с пенсионирането;
 • Преодоляване на негативните стереотипи по отношение на малцинствата и уязвимите групи: Организиране и провеждане на публични празнични събития.

Очаквани резултати:

Повишено качеството на живот и осигурена възможност за социално включване на уязвими групи;

Намалена бедността и риска от маргинализация на уязвими групи, вкл. роми;

Постигната  трайна интеграция на най-маргинализираните общности, вкл. ромите.

Привлечени и приобщени родителите към проблемите на образованието и подготовка чрез различни форми за партниране между учители и семействата на децата.

Осигурени работни места за период от 12 месеца за 30 души;  

Формирани социални умения при търсене на работа;

Усвоени знания и умения за ориентиране на пазара на труда и адаптиране към неговите изисквания, за търсене и избор на подходящо обучение или заетост;

Повишена информираността относно социалните и здравни права на уязвимите групи.