Active citizens fund

 www.activecitizensfund.bg.

Проект „Противодействие на домашното  насилие в три общини на област Велико Търново”

се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 81605.00 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект  „Противодействие на домашното  насилие в три общини на област Велико Търново” е Въвеждане на иновативни (нови или подобрени) методи и подходи за нуждите на уязвими групи. 

Изпълнител: Сдружение „Център Мария”- Горна Оряховица

Период на изпълнение: 26 месеца (октомври 2019 – декември  2021 г.)

Териториален обхват:  общините Горна Оряховица, Елена и Златарица.

Целева група: публични институции на държавно и местно ниво.

Крайни   ползватели:

 • Деца и младежи – жертви или в риск от: насилие, малтретиране или неглижиране в семейството;отпадане от училище; от настаняване в институция/приоритетно от малките населени места/.
 • Жертви на домашно насилие или насилие, основано на пола

Дейности:

elena zlat elena
 • Психо-социална подкрепа на пострадали от домашно насилие: Кризисна интервенция, емоционална подкрепа, психологическо и социално консултиране, посредничество и застъпничество пред институции,
 • Правно консултиране и процесуално представителство: Безплатна правна помощ и подкрепа - от юрист за консултиране, подготовка на документи (искова молба, декларация и др.) и водене на дела по ЗЗДН за жертви на домашно насилие (вкл.от малките населени места);
 • Организиране и провеждане на Фамилна групова конференция: Иновативен метод за овластяване на семейството и мобилизиране на ресурсите на общността за решаване на проблем - Презентация
 • Родителски групи: Развитие на умения за отговорно родителство за самотни родители, кандидат –осиновители, бъдещи родители, родители в риск да изоставят децата си - среща с родителска група, Програма за родителски групи
 • Супервизия
 • Обучения на: специалисти от мултидисциплинарните екипи; на деца и младежи от 3 –те общини. Материали: Обучение с ученици от 5-ти клас;  Програма за обучение на ученици; презентация на тема "Домашно насилие".
 • Вътрешен мониторинг
 • Презентация за община Златарица - изтегли тук
 • Презентация за община Елена- изтегли тук
 • Презентация за община Горна Оряховица- изтегли тук

 

Очаквани резултати:

 • Осигурена публичност и прозрачност на изпълнението и резултатите по проекта и на приноса на донора. Устойчиво подкрепени представители на уязвими групи. Въведени и приложени в общността 3 иновативни метода на работа.
 • Информираност, право на избор и  възможност за подкрепа.
 • Подобрен достъп и ползване на услуги за пострадали от домашно насилие от отдалечени и труднодостъпни малки населени места. Преодолян идентифициран риск за 150 деца и младежи от 3 общини.
 • Осигурена безплатна правна помощ и възможност за законова защита по ЗЗДН при случаи на домашно насилие; осигурено право на жертвите да бъдат информирани, да бъдат подкрепени в избора си, да ползват всички законови мерки за реална защита от насилие.
 • Стимулирано детското участие и принципите на зачитане на мнението на детето, чрез Фамилна Групова Конференция. Ще бъдат подкрепени 21 семейства в усилията им да са активна част от вземането на решения, относно собствения си проблем.
 • Предоставена възможност на представители на уязвими групи в защитена среда да получат информация и развият социални умения за добро и адекватно родителстване без насилие и неглижиране или желание за изоставяне на дете.
 • Ще бъдат подкрепени специалистите от екипа и участниците в мултидисциплинарните екипи на Горна Оряховица, Елена и Златарица в решаването на случаи на домашно насилие.
 • 36 специалисти от 3 общини и 15 младежи - доброволци от 5 училища в Горна Оряховица ще бъдат обучени в разпознаване на симптоми на насилие и начините за справяне;
 • Ще бъде изготвен Анализ от проучване на обществените нагласи към домашното насилие в 3 общини на област Велико Търново.

печатни материали:

 • информационни дипляни за домашното насилие за възрастни - виж тук
 • информационни дипляни за домашното насилие за деца и младежи - виж тук
 • дипляни за Фамилна групова конференция - виж тук

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение „Център Мария” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ФМ на ЕИП и Оператора на Фонд Активни граждани България.