Изпълнител: Асоциация „Ная”, Търговище, с партньор „Център Мария”- Горна Оряховица
Финансираща организация: Работилница за граждански инициативи, Фондация ОАК,
Период на изпълнение: 24 месеца (февруари 2020 – януари 2022 г.)
Териториален обхват: общините в областите Търговище и Велико Търново

Цел: Изграждане на ресурс от обучени и подготвени здравни медиатори в цялата страна, които да работят за превенция на насилието над деца в местните общности

Целеви групи: 120 здравни медиатори от страната, 70 ученици доброволци

Дейности:
1. Застъпничество за увеличаване на броя на здравните медиатори в областите Търговище и Велико Търново.
2. Подготовка на здравни медиатори от страната за предотвратяване на сексуалното насилие над деца (Програма за обучение за изтегляне)
3. Включване на ученици в превенция на насилието над деца
4. Изработване на Наръчник за доброволци
5. Оценка на Програмите за превенция на насилието над деца на „Асоциация НАЯ” и „Център Мария” (програма на Център "Мария").

Очаквани резултати:

1. Ще се разширят формите за подкрепа на деца и семейства в двете области, чрез увеличаване на броя на здравните медиатори.
2. 120 здравни медиатори от цялата страна ще имат повишени знания по темата „насилие над деца” и умения да идентифицират чрез Чек лист рискови ситуации за сексуална злоупотреба с деца (чек-лист за изтегляне)
3. Ще се повиши информираността на 70 ученици- доброволци по темата „изграждане на здрави връзки” и уменията им да провеждат обучения на свои връстници. В 7 училища ще има създаден ресурс от млади хора, които са компетентни и подготвени да работят сред свои връстници за превенция на насилието над деца, с акцент върху предотвратяване на риска от сексуална злоупотреба.
4. Като резултат от тази дейност ще се повишат знанията и умнията на деца от цялата страна за осъществяване на дейности за превенция на насилието над деца сред техни връстници и сред местните общности
5. Като резултат от тази дейност ще се повиши ефективността от прилагането на програми за превенция на насилието сред ученици, с които работят двете организации в областите Търговище и Велико Търново. В оценката ще бъдат включени 20 ученици на възраст 12 - 15 години от две училища, като експериментални групи.