С подкрепата на: Министерство на правосъдието на РБългария – 20 000 лв.

Основен изпълнител: Сдружение „ Център Мария”, гр. Горна Оряховица

Териториален обхват: Община Горна Оряховица, вкл. селата

Период на изпълнение: 14.07.2023г. –14.11.2023г.

Основна цел: Подкрепа на пострадали от домашно насилие в община Горна Оряховица и малките населени места, чрез предоставяне на психологическа, социална и правна помощ.

Конкретни цели:

1. Ефективна и достъпна подкрепа  на пострадалите от домашно насилие, чрез психо-социално консултиране, правна помощ и мобилна работа;

2. Предотвратяване на случаите на рецидив  от домашно насилие, чрез прилагане на Специализирана Програма  за извършители на домашно насилие.

3.  Превенция на домашното насилие, чрез включване в обучения на ученици и студенти от ВТУ.

 Участници в изпълнението на проекта:

* жени, пострадали от  домашно насилие, с приоритет от малките населени места на общината;

* деца, свидетели или жертви на насилие;

* лица, извършители на домашно насилие;

Конкретни дейности:

  • Програма за Защита от домашно насилие:

Открита телефонна линия за осигуряване леснодостъпна възможност за консултативна помощ и информация на жени, преживели насилие, които, ползвайки Открита телефонна линия, могат да останат анонимни. 

Психологическо консултиране за оказване на емоционална подкрепа и консултиране за вземане на решения и справяне с психичната травма на жени, жертва на домашно насилие.

Психологическо консултиране  на деца, свидетели и жертви на домашно насилие.

Юридическо консултиране за прилагане на ЗЗДН, изготвяне на документи и  представителство при водене на дела.

  • Мобилна работа:

От мобилната работа  ще се ползват  пострадали от насилие от отдалечени места в невъзможност да посетят Център „Мария”, поради физически затруднения или липса на транспорт. На клиенти във финансово затруднение да заплащат пътни разходи до Горна Оряховица, ще им бъдат изплатени, за да им се осигури достъп до услугата. Услугата ще се предоставя при завишени мерки за безопасност, както на екипа, така и на клиентите. Ще бъдат осигурени за всяко пътуване средства за лична безопасност

  • Специализирана програма за извършители на домашно насилие.

Целите на програмата са –предотвратяване на рецидив на домашно насилие, като форма на подкрепа за пострадалите;

            Обучения на студенти от ВТУ и ученици.

Очаквани резултати:

 

1.Осигурена навременна, адекватна  и безплатна подкрепа и защита за  пострадали от домашно насилие, вкл. деца ( консултиране и правна помощ)- минимум 50 души;

2.  По-добра защита на пострадалите от  домашно насилие и предотвратяване на рецидив от насилие, чрез прилагане на Програма за работа с извършители на домашно насилие.

4.  Осигурена информираност по проблема домашно насилие и начините за търсене на подкрепа сред общността;

5.  Проведен мониторинг на дейностите по проекта;

6.   Повишено ниво на информираност за домашното насилие /белези, симптоми, начини за справяне / на ученици и студенти от ВТУ. 

8.  Подкрепен професионално екипа на организацията чрез външна супервизия.