eufunds

„Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Полски Тръмбеш“

 

Финансиран от: Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

Основен изпълнител: Община Полски Тръмбеш

Партньор: Сдружение „ Център Мария”, гр. Горна Оряховица

Териториален обхват: Община Полски Тръмбеш

Период на изпълнение: 14.03.2019г. – 31.12.2020г.

Основна цел: интегриран подход за повишаването качеството на живот, социалното включване и намаляване на бедността. Трайна интеграция на най-маргинализираните общности, вкл. ромите чрез реализацията на комплексни мерки.

Специфичните цели:

  • Подпомагане интеграцията на пазара на труда на маргинализираните групи.
  • Осигуряване на достъп до образование и обучение.
  • Подобряване достъпа до социални и здравни услуги.
  • Развитие на местните общности и преодоляване на негативните стереотипи.

Конкретни дейности:

  • Подобряване достъпа до заетост на 30 икономически неактивни лица от ромската общност и лица в риск от бедност и социално изключване от община Полски Тръмбеш.
  • Мотивиране за активно поведение на пазара на труда: Провеждане на мотивационни обучения; групово консултиране за изграждане на умения и компетентност за търсене на работа, ориентиране на пазара на труда и реализация.

Работа в общността за формиране на подкрепяща среда: Провеждане на общностни кампании, публични събития и беседи.

3.       Предоставяне на индивидуални консултации и социално-здравна медиация: създаване на консултативен център „Заедно” с  екип от специалисти – психолог, юрист, педагог, социален работник, трудотерапевт и социално –здравен медиатор; Ежемесечно провеждане на безплатни медицински прегледи от различни специалисти;.

  • Повишаване информираността относно социалните и здравни права на целевите групи, насърчаване на семейното планиране: Ежемесечни публични събития по темите: здравен статус на пациента; осигурителни права, болничен, майчинство, задължителни профилактични прегледи; превенция на социалното изключване; семейно планиране и планирана раждаемост; социални права и отговорност; социални и здравни облекчения; клинични пътеки и доплащания; информиране и по въпросите, свързани с пенсионирането;
  • Преодоляване на негативните стереотипи по отношение на малцинствата и уязвимите групи: Организиране и провеждане на публични празнични събития.

Очаквани резултати:

Повишено качеството на живот и осигурена възможност за социално включване на уязвими групи;

Намалена бедността и риска от маргинализация на уязвими групи, вкл. роми;

Постигната  трайна интеграция на най-маргинализираните общности, вкл. ромите.

Привлечени и приобщени родителите към проблемите на образованието и подготовка чрез различни форми за партниране между учители и семействата на децата.

Осигурени работни места за период от 12 месеца за 30 души;  

Формирани социални умения при търсене на работа;

Усвоени знания и умения за ориентиране на пазара на труда и адаптиране към неговите изисквания, за търсене и избор на подходящо обучение или заетост;

Повишена информираността относно социалните и здравни права на уязвимите групи.