bgfundforwomen logo bg

Предоставяне на правна помощ и мобилна услуга на пострадали от домашно насилие.

Финансиран от: Български фонд за жените

Основен изпълнител: Сдружение „ Център Мария”, гр. Горна Оряховица

Териториален обхват: Община Горна Оряховица

Период на изпълнение: 01.12.2019г. – 30.04.2020г.

Основна цел: Ефективна подкрепа на пострадалите от домашно насилие, чрез осигуряване на достъп до услуги и правна помощ.

Участници в изпълнението на проекта:

  • жени, пострадали от домашно насилие;
  • деца, свидетели и жертви на домашно насилие;

Конкретни дейности:

  • Юридическо консултиране и процесуално представителство.

На пострадалите от домашно насилие ще се предостави безплатна правна помощ – юридическо консултиране, изготвяне  и  представяне в ГОРС на искови молби, процесуално представителство в съда.

  • Социално консултиране.

Социално консултиране, посредничество пред институциите, съдействие за кризисно настаняване, мобилна работа и хуманитарна помощ за пострадали от домашно насилие.

3.   Мобилна работа.

 Работата на терен ще  осигури  достъп до услуги за клиенти от малките населени места, които са в невъзможност да пътуват до общинския център, поради липса на транспорт, увреждане или други фактори на средата.

  • Информация и публичност.

Ще бъдат отпечатани и разпространени 1000бр. Дипляни: 500бр. за възрастни и 500бр. с адаптирано съдържание за деца, за видовете насилие, начините за предпазване и достъпа до подкрепа. Информационните материали ще бъдат разпространени приоритетно в малките населени места: в кметства, училища, читалища, кабинети на лични лекари и приемни на районни инспектори.

Очаквани резултати:

       На жертвите на домашно насилие ще бъде оказана комплексна подкрепа за спиране на насилието и преодоляване на травмата. На пострадали в невъзможност да посетят службата, ще бъде осигурен достъп чрез мобилна услуга, ще бъдат заплатени медицински удостоверения за представяне в ГОРС на клиенти във финансова невъзможност.  Ще  бъде осигурена правна помощ и представителство в съда. На нуждаещите се от кризисно настаняване ще бъде предоставен пакет за кризисна ситуация и ще им бъде оказано съдействие за транспорт и настаняване. Живеещите в малките населени места/ в които местната власт предостави приемна,/ ще получат възможност за получаване на информация и начините за подкрепа при   домашно насилие.

 

 

       Център „Мария” приключи изпълнението на проект ” Предоставяне на правна помощ и мобилна услуга на пострадали от домашно насилие.”

Постигнати резултати:

      * 29 жени и 17 деца /жертви или свидетели на домашно насилие/ са потърсили и получили подкрепа в рамките на проекта;

      * Проведени в Център „Мария” са 30 правни и 38 социални консултации от специалистите в екипа;

      * Съдействие за  кризисно настаняване са получили 2 жени и 3 деца, вкл. заплащане на медицинско удостоверение и предоставяне на пакети хуманитарна помощ;

      *  Проведени са 5 срещи на мултидисциплинарния екип по Координационен механизъм за взаимодействие при случай на насилие над дете за общините Г. Оряховица и Лясковец;

      * По ЗЗДН са заведени 4 искови молби и са издадени Заповеди за незабавна защита. Приключили са 2 съдебни дела и издадени съдебни решения;

      * В обхвата на мобилната работа е предоставен достъп до социална работа на 9 жени и 8 деца от малките населени места на община Горна Оряховица;

      * Отпечатани и разпространени са 500 бр. дипляни със съдържание за възрастни и 500бр. дипляни със съдържание за деца;