lalelogomalko

oak

Да подкрепим семейството

Финансиран от: Фондация „Лале”
Основен изпълнител: Сдружение „ Център Мария”, гр. Горна Оряховица
Териториален обхват: Община Горна Оряховица и община Полски Тръмбеш
Период на изпълнение: 01.01.2021г. – 30.10.2024г.
Основна цел: Намаляване риска от насилие, неглижиране, изолация и изоставяне на деца в общините Полски Тръмбеш и Горна Оряховица, чрез овластяване и подкрепа на семействата и общността, в партньорство с институции, лични лекари и здравни медиатори.
Участници в изпълнението на проекта:
• Деца в риск от насилие, изолация, недобра грижа, неглижиране на потребностите им, изоставяне.
• Семейства, които поради бедност, изолация, насилие се затрудняват или не могат да полагат добра грижа за децата си, семейства с повече деца или с деца от 0-3г. в риск да ги изоставят; семейства, в които има изведено в социална услуга дете, семейства с традиции и обичаи за ранни бракове, съжителства и раждания в малолетна и непълнолетна възраст на децата.
• Мъже - бащи или възрастни от значимия за детето кръг; мъже, упражняващи насилие в семейството;
• Родители: бъдещи родители, желаещи да развият умения за грижа за децата си; кандидат-осиновители, самотни родители с проблеми в полагането на грижа, непълнолетни родители.
Конкретни дейности:
Информационни срещи: Ще се проведат 2 срещи, по една във всяка община, за представяне целите на проекта, участниците и работния план на дейностите.
Мобилна работа за подкрепа на семейства в риск /приоритетно в села с ограничен или липсващ транспорт/.За община Горна Оряховица – Върбица, Драганово и Долна Оряховица; За община Полски Тръмбеш – Обединение, Каранци и Страхилово.
„Заедно е чудесно”: творчески работилници за деца и родители. Дейността е насочена към групови занимания на деца и родители. Ще се изпълнява 20 месеца по 2 пъти месечно /по 4 часа/ в селата Каранци и Обединение, община Полски Тръмбеш, в които няма детски градини. През ваканционните периоди в групите ще се включат и по-големите деца от семействата. Заедно с децата си, родителите, чрез игрите ще общуват и научават повече за областите на детското развитие и потребностите на децата.
„Родителска грижа” родителски групи за подкрепа и развитие на умения за добро родителстване, без насилие. Ще се включат: бъдещи родители, кандидат - осиновители, непълнолетни родители, родители, осиновили дете- до 1 г. след осиновяването, самотни родители, родители без умения за адекватна грижа за децата си, родители в процес на реинтеграция на дете
Фамилни Групови Конференции Организиране и провеждане на 24 ФГК /по 12 за всяка от 2-те общини/.(Разработена е презентация)
Ценността „Семейство” – Дейността е насочена към стимулиране на семействата за отбелязване на: Ден на майката, Ден на бащата и Деня на Християнското, като инструмент за приобщаване в общността и формиране на ценности

Очакван ефект от изпълнението на проекта.
• Децата да живеят в стабилна семейна среда с добра емоционална връзка с родителите, които да откликват на техните индивидуални потребности от любов, докосване, внимание, сигурност, храна и топлина.
• Родителите да с повишена чувствителност към преживяванията на децата, към страха им от изоставяне и отхвърляне, към риска от травмите на упражнено насилие; да с по-висока самооценка и повишени социални компетентности, мотивация и възприемчивост към потребностите на децата.
• За мъжете- родители: Осъзнатост за най-важната роля – тази на бащата, осигуряващ опора, сигурност и самочувствие за детето.

Информационни материали: