История

1997.

9 юни– По идея на д-р Красимира Александрова Демократичният съюз на жените в Г. Оряховица с председател Таня Русева взема решение да бъде основан център за работа с жени, жертва на домашно насилие.

17 септември – на сесия Общинският съвет предоставя за нуждите на Центъра две общински помещения.

20 септември – като структура към ДСЖ Центърът получава своето име – Център “Мария”.

29 октомври – разработен е проект, с който ДСЖ кандидатства по програма ФАР – ЛИЕН

1998.

18 декември – Таня Русева подписва договор с г-н Жак Вюненбюрже, Председател на Делегацията на Европейската комисия, за финансиране на проекта “Изграждане на център за работа с жени, жертва на насилие”.

2 април 1999 г. – официално откриване на Център “Мария”.

26. 09. 1999 г. – Център “Мария” получава самостоятелна съдебна регистрация като първа организация от такъв тип в провинцията.

До края на 1999 г. са осъществени 189 посещения и телефонни обаждания за информация, емоционална подкрепа и консултативна помощ.
2000.

- Финансиран проект от Чарити Ноу Хау “Насилието над жени и техните деца”. Заработва Гореща телефонна линия за жени, жертва на домашно насилие.

-  Проект “Заедно срещу насилието над жени и деца”, финансиран от ФПББ. Подписани споразумения за сътрудничество по проблемите на домашното насилие между Център “Мария” и Общинска администрация, РПУ, ОССП, БТ. Създадени програми за психологическо консултиране,  юридическо съветване и консултиране по пощата. Център “Мария” е включен в Националната мрежа от НПО, помагащи на жени, преживели насилие.

През 2000 г. – 298 посещения и телефонни обаждания.
2001.

- Проект “Превенция и борба срещу домашното насилие – I”, финансиран от Фондация “Отворено общество”. Осъществено е първото в България социологическо проучване, свързано с разпространението на домашното насилие с ученици от средните училища на Г. Оряховица, което дава възможност екипът да създаде превантивни програми за ученици и педагози. Обучени над 70 ученици и 40 педагози и педагогически съветници от средните училища в града

- Проект “Момичета в риск – превенция на  трафика”, финансиран по програма ФАР-АКСЕС. Разкрита 12-часова Гореща телефонна линия за превенция на трафик, проведени 168 часа на класа в офиса на Центъра с участието на над 440 ученици от 5 до 11 клас, обучени 90 представители на държавни институции по темата. Център “Мария” става член на Националната мрежа за равни възможности.

За 2001 г. – 430 посещения и телефонни обаждания.
2002.

- Проект “Превенция и борба срещу домашното насилие – II”, финансиран от Фондация “Отворено общество”. Създаден Младежки клуб към Центъра. Проведени работни срещи с педагози, дискусии с ученици, семинар с полицейски служители по проблемите на домашното насилие. Център “Мария” е един от инициаторите на национална лобистка кампания за приемане на закон срещу домашното насилие. Изпратени 983 картички “Аз гласувам ЗА закона. А вие?” до Председателя на Народното събрание.

- Проект “От деца за деца”, финансиран от ФРГИ. Оборудван детски консултативен кабинет към Център “Мария”

Център “Мария” става съучредител на Асоциация на НСО от малките населени места в България”.

За 2002 г. – 632 посещения и телефонни обаждания.

12 декември 2002 г. – Център “Мария” е включен в Централния регистър на Министерството на правосъдието.
2003.

- Проект “Програма за овластяване на момичета в риск от трафик от СУПЗ”, финансиран от Германски комитет “Световен ден на молитвата”. Създадени програми за деца от СУПЗ: овластяване за намиране на работа, решаване на конфликти, превенция на трафика; отпечатани книжки “Български народни и църковни празници”; организирани две екскурзии за ученици от СУПЗ.

- Проект “Открита телефонна линия за жени, жертви на домашно насилие”, финансиран от Световната банка. Откритата телефонна линия се обслужва от психолози и дава възможност на жените, които искат да останат анонимни или са от отдалечени населени места, да получат информация, емоционална подкрепа и специализирана консултативна помощ.

- Проект “Трафикът на жени и деца – нарушение на човешките права”, финансиран от Демократичната комисия към Посолството на САЩ. Разширяване дейността на Центъра извън Г. Оряховица – в 8 населени места от областта. Проведени обучения с ученици, педагози и родители по превенция на трафика в Стражица, Дряново и Свищов. Предстоят в Златарица, Лясковец, Полски Тръмбеш,Елена.

Март 2003 г. – Център “Мария” получава наградата на ФРМС за изключителен новаторски принос към тема “ Подобряване на социалната среда”.

Септември 2003 г.- Красимира Александрова и Таня Русева вземат участие в Международен семинар по проблемите на насилието над жени в гр. Зоуст, Германия.

За 2003 г. – 708 посещения и телефонни обаждания в Център “Мария”.
2004.


- Получен лиценз от МТСП за предоставяне на Социални услуги на възрастни.- Проект “Заедно в служба на обществото”, финансиран от Холандското правителство по Програма МАТРА-КАП;

- Проект “Мария значи надежда”, финансиран от Глобалния женски фонд;

- 12 октомври – Център “Мария организира регионална кръгла маса “Трафикът на жени и деца – нарушение на човешките права”

- 1 декември - стартира работата по 20 месечен проект “Програма зяа овластяване на младежи и девойки, отглеждани, обучавани и възпитавани в институция”, финансиран от ЕС по Програма ФАР - Развитие на гражданското общество 2002.

2005.

Продължава работата по изпълнението на проект “Програма за овластяване на младежи и девойки, отглеждани, обучавани и възпитавани в институция”, финансиран от ЕС по Програма ФАР - Развитие на гражданското общество 2002;

Издадена Превантивно-виктимологично карта на Горна Оряховица ( карта на престъпността);

25 май - получено удостоверение от МТСП за предоставяне на социални услуги - Защитено жилище за жертви на домашно насилие;

Людмила Цветанова и Донка Петрова от екипа на Център “Мария” взеха участие в международна конференция по проблемите на нелегалния трафик на хора - гр. Зост, Германия, 22 - 27 септември;

Участие в кръгла маса по въпросите на домашното насилие в Полски Тръмбеш - 26 ноември;

Екип от Център “Мария” проведе обучение на доброволци за работа на телефон на доверието - фирма “БИ”, Велико Търново;

По инициатива на Център “Мария” на 1 и 2 декември в Горна Оряховица е проведена национална среща на ръководствата на СУПЗ в България, НПО и представители на държавни институции;

Проект “Програма за мобилизиране на общността”, финансиран от Клуб “Отворено общество” - Русе;

Проект “Повишаване възможностите за трудова заетост”, финансиран от МТСП по Програма “Активни услуги на пазара на труда” по заемно споразумение със Световната банка;


2006.

Продължава работата по изпълнението на проект “Програма за овластяване на младежи и девойки, отглеждани, обучавани и възпитавани в институция”, финансиран от ЕС по Програма ФАР - Развитие на гражданското общество 2002;

Продължава работата по проект “Повишаване възможностите за трудова заетост”, финансиран от МТСП по Програма “Активни услуги на пазара на труда” по заемно споразумение със Световната банка;

Специалисти от Център “Мария” проведоха обучение на екипа на Асоциация “Ная” - гр. Търговище за разкриване на консултативен център по проблемите на насилието над жени;

Участие в кръгла маса по въпросите на превенция на насилието в училище - гр. Златарица - юни 2006 г.,

Издадена брошура “Ние можем” за представяне на резултатите от работата по проект “Програма за овластяване на младежи и девойки, отглеждани, обучавани и възпитавани в институция”, финансиран от ЕС по Програма ФАР - Развитие на гражданското общество 2002;

Получен лиценз от МТСП за предоставяне на социална услуга - Защитено жилище за хора с интелектуално изоставане;

Получен лиценз от ДАЗД за предоставяне на социални услуги за деца;

8 ноември 2006
Център “Мария” получава Годишната награда на Областна дирекция “Полиция” – В. Търново
“За активно партньорство в осъществяваната превантивна дейност и по случай празника на Българската полиция”.

 

2007.

Успешно приключва работата по проектите: “ Програма за овластяване на младежи и девойки, отглеждани, обучавани и възпитавани в институция” и  “ Повишаване възможностите за трудова заетост”.

Февруари
Център “Мария” печели проект СЛЕДВАЩАТА МИЛЯ ОТ  ИНФРАСТРУКТУРАТА НА ЕВРОПЕЙСКОТО ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО  (Разширяване на потенциала на българските и румънските организации на гражданското общество за подобряване на социалната среда), Грантов договор: 2005/108-049 , финансиран от Институт “Отворено общество”

1 март 2007 – 31 август 2008 г.
Започва работа по изпълнение на проект BG2004/016-711.01.02-2.3.42 “Защитено жилище за хора с интелектуално изоставане”, финансиран от ЕС по Програма ФАР “Деинституционализация посредством предоставяне на услуги в общността за рискови групи”.

1 март 2007 – 30 юни 2008 г.
Център “Мария” е партньор на Община Полски Тръмбеш в изпълнението на проект  BG2004/016-711.01.02-1.22 “Център за предоставяне на алтернативни услуги за деца и семейства в нужда”,  финансиран по Програма ФАР

2 и 3 юли
Представители на Център “Мария” посещават Защитените жилища в гр. Банско и в гр. Разлог за обмяна на опит.

18 - 23 август
Обучение на екипа на Център “Мария” в Департамента за преквалификация на учители към Шуменския университет “Придобиване на социално-педагогически умения за предоставяне
 и управление на алтернативни социални услуги в общността”.
23 август
Екипът на Център “Мария” на посещение в Защитено жилище – Русе.
29 септември – 3 октомври
Представители на Център “Мария” посещават Фондация “Conexiuni” - гр. Дева, Румъния. Подписан е договор за сътрудничество между двете организации .

5 ноември
Katy Love от Глобалния детски фонд ( Вашингтон, САЩ) на посещение в Център “Мария” .

20 ноември
Център “Мария” е домакин на национален семинар за представяне на добри практики от Системата за обмен на персонал по проект The Next Mile of the European Civil Society Infrastructure, изпълняван от Институт Отворено общество - София

Ноември 2007 – октомври 2010 г.
Център “Мария” е партньор на Сдружение “Гаврош”-Варна, Сдружение “Деметра” – Бургас и Сдружение “Шанс и закрила” – Хасково в изпълнението на проект “Популяризиране на най-добрите практики по закрила на децата в България” , финансиран от ОАК.

10-12 декември
Представители на Център “Мария”участват в международна среща на НПО в Букурещ, Румъния: “Добри практики от Системата за обмен на персонал по проект The Next Mile of the European Civil Society Infrastructure”.

 

2008.

м. април – Представител на Център “Мария” участва в Кръгла маса” Домашното насилие и алтернативи за социално включване на българската жена и девойка”. Форумът се състоя в зала “Запад” на Народното събрание. Това бе заключителна среща във връзка с приключване на кампанията на Парламентарната Асамблея на Съвета на Европа “Парламентаристи против домашното насилие”. Организатор бе народният представител от НДСВ Даринка Станчева, която е и координатор за Народното събрание на Република България и регионален координатор на Група Д. Кръглата маса приключи със създаването на смесена комисия, която да изготви предложение за промяна на ЗЗДН, тъй като беше отчетено, че много от клаузите му вече не работят ефективно.На срещата представихме нашия опит в работата за социално включване на хора в риск.

м. май – Център “Мария” е партньор на Община Горна Оряховица в изпълнението на Проект “Предоставяне на социална услуга в общността „Домашен помощник”, финансиран от ЕСФ, по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”.

м. май – В офиса на Център “Мария” се провежда петдневен обучителен семинар с водещ г-жа Диана Ангелова (клиничен психолог, консултант на екипи на защитени жилища и управител на Защитено жилище – Сливен). Тематичните области на работната програма на семинара обхващат цялата гама от въпроси и проблеми, отнасящи се до организацията на работния процес и подкрепата на потребителите в Защитеното жилище. Най-интересен бе последният ден от обучението, когато се включи и  ръководството на Защитеното жилище в гр. Русе. Представителите на трите защитени жилища (в Горна Оряховица, Сливен и Русе) имаха какво да споделят и най-вече да обменят опит в работата си по предоставянето на тази нова социална услуга. Договорени бяха стъпките за бъдещо партньорство в предоставянето на социални услуги в общността.
Семинарът завърши с групова супервизия на екипа на Защитеното жилище към “Център Мария” от екипа на Защитено жилище - гр. Сливен. Целта на супервизията беше специалистите от Защитено жилище – Горна Оряховица да получат подкрепа в преодоляване на емоционалното натоварване, физическото и психическо изтощение.

м. юни  -  Приключва проект “Център за алтернативни социални услуги за семейства и деца в риск”, финансиран от ЕС по Програма ФАР, в чието изпълнение Център “Мария” партнира на Община Полски Тръмбеш.

м. юни  -  Център “Мария” е партньор на Районно полицейско управление – Горна Оряховица в изпълнение на проект “Проучване на социалноповеденчески и психологически аспекти от работата на полицейските служители при реагиране на сигнали за нарушаване на обществения ред в зона с ромско население и прилагане на ефективни практики”.

м. юли - Център “Мария” е партньор на ИСДП – София в изпълнението на Проект “Резилианс без граници”, финансиран от Фондация ОАК-Швейцария.

м. юли – Излиза от печат книжката “Първата крачка към независимостта”, в която екипът на Център “Мария” споделя своя опит и резултатите, постигнати в изпълнението на проект “Защитено жилище за хора с интелектуално изоставане”. Този проект помогна на осем жени с интелектуално изоставане да бъдат изведени от институции, в които са прекарали голяма част от живота си, и да бъдат настанени в Защитено жилище, където с помощта и под грижите на обучен и мотивиран екип, да започнат своя път към независимостта. Помогна им да придобият увереност в собствените сили и да повишат самочувствието си, че могат сами да управляват своя живот. Реализирайки проект “Защитено жилище за хора с интелектуално изоставане”, Сдружение “Център Мария” доказа, че като неправителствена организация може да реагира по-бързо на заявените нужди от потребителите, да разработва нови идеи и да открива новаторските подходи за осъществяването им.
Добрите резултати ни окуражават и ние вече планираме следващите стъпки. Успяхме да мобилизираме местната общност, имаме подкрепата на нашите партньори и това ни дава сили и увереност, че каузата, на която сме се посветили, си струва усилията.

м. август – Приключва работата по проект “Защитено жилище за хора с интелектуално изоставане”, финансиран от ЕС по Програма ФАР.

м. септември - Център “Мария” е партньор на Областна дирекция на полицията – Велико Търново в изпълнение на проект “Създаване на условия за равнопоставеност на кандидатите от ромски произход за държавна служба в МВР”.

м. октомври – Център “Мария” участва в първия конкурс за външен доставчик на социална услуга, обявен от Община Горна Оряховица.

1 ноември - Център “Мария” печели обявения от Общината конкурс и по силата на подписан договор с Кмета на общината, от 1 ноември 2008 до 2013 г. ще е доставчик и ще управлява предоставянето на социалната услуга в общността “Защитено жилище за хора в риск”като делегирана държавна дейност.

декември – Продължава работата по проект “Резилианс без граници”. В офиса на Център “Мария” е проведено базово обучение по подхода Резилианс за специалисти от Горна Оряховица и Лясковец, пряко работещи с деца.

 

2009.

 

м. януари – Център “Мария” продължава работа по партньорския проект с ИСДП - София “Резилианс без граници”и като партньор на Сдружение “Гаврош” – Варна по проект “Разпространение на най-добрите практики за закрила на детето в България”.

29 януари – Представители на Център “Мария” участват в заседание на Общинската комисия за закрила на детето, на която се обсъжда Общинската програма за закрила на детето за 2009 г. Направеното предложение от Център “Мария”- дейностите по изпълнение на Проект “Разпространение на най-добрите практики за закрила на детето в България” да станат част от Общинската програма за закрила на детето, е прието изключително позитивно.

м.февруари – В офиса на Център “Мария” се провежда обучение на обучители по превенция на сексуалното насилие над деца ( детски учителки, педагогически съветници и медицински персонал в детски градини и начални училища от Горна Оряховица и Лясковец).

26 февруари - Общински съвет – Горна Оряховица одобрява Общинската програма за закрила на детето, в която са включени всички направени от Център “Мария” предложения. Така дейностите по проект “Разпространение на най-добрите практики за закрила на детето в България” получават не само гласност, но и подкрепа от местната власт.

м. март – В офиса на Център “Мария” се провежда обучение на обучители по превенция на сексуалното насилие над деца ( педагози, педагогически съветници и училищни психолози в ОУ и СОУ от шест общини на област Велико Търново: Горна Оряховица, Лясковец, Стражица, Златарица, Полски Тръмбеш, Свищов).

м. април - Проведено обучение на обучители по превенция на сексуалното насилие над деца (специалисти от институции, които работят пряко с деца  - представители на МКБППМН и на отделите по закрила на детето в Горна Оряховица и в Лясковец, на СУПЦ “Елена Грънчарова”, ДОВДЛРГ в Стражица и Центъра за обществена подкрепа в Полски Тръмбеш.

м. април – м. юни – Обучените обучители по превенция на сексуалното насилие над деца провеждат обучителни модули с деца от 5 до 18-годишна възраст в детски градини, начални и основни училища, профилирани гимназии и социални заведения в пет общини на област Велико Търново: Горна Оряховица, Лясковец, Стражица, Златарица, Полски Тръмбеш. Обучени са 318 деца по превенция на насилието.

м. юни – В офиса на Център “Мария” се провежда надграждащо обучение по подхода Резилианс за специалисти от Горна Оряховица и Лясковец, работещи прякос деца.

м. юни – Център “Мария” печели проект “Подкрепа на пилотна инициатива в област Велико Търново «Заедно срещу насилието», финансиран от Администрацията на Министерския съвет на Република България в рамките на Туининг проект на Министерски съвет “Укрепване капацитета на структурите на българското правителство за мониторинг и анализ на основни политики и разработване на съгласувани стратегически решения” и в частност в рамките на компонент 2, дейност 2.2.
В Областна администрация – Велико Търново се провежда първата работна среща по проекта с партньорите – държавните институции на регионално ниво и експерти от Франция.
м. юли – Втора работна среща в Областна администрация – В. Търново по проект “Подкрепа на пилотна инициатива в област Велико Търново «Заедно срещу насилието. Представителите на институциите, работещи с деца, запознават участващите с конкретните си правомощия според нормативните актове, за да се получи пълна и точна картина за конкретните правомощия на институциите при случаи на насилие над деца. Информацията, получена на работната среща, ще се използва за изготвяне на анализ, включващ изследване на нормативните документи,  организационния опит, финансовия и човешки ресурс на институциите, работещи с деца. Анализът има за цел да обхване правомощията и отговорностите на всички институции чрез техните териториални структури, съществуващите между тях взаимовръзки, както и да изведе възможностите за подобряване на взаимодействието между тях.

м. септември:
* Изготвена работна карта за решаване на конкретен проблем по сигурността и обществения ред „Насилието над деца” съвместно с РУ на МВР Горна Оряховица;
*  29,30 септември, х-л „Болярски”, В.Търново – Център „Мария” е организатор на двудневен семинар за представители на институциите, работещи по Закона за закрила на детето на регионално и местно ниво. На семинара бяха представени добри практики за работа с деца, жертви на насилие. Всяка от институциите разработи план / вариант / на механизъм за взаимодействие, като тези планове бяха допълнени и анализирани. Беше обсъден работния вариант на Хартата за взаимодействие между институциите, работещи с деца на регионално и местно ниво. Модератор на събитието -г-жа Катя Кръстанова от Фондация Асоциация „Анимус”, София.

м. ноември
    * 1 ноември– екипът на Център „Мария” започва работа по проект „Подкрепа за жертви на домашно насилие”, финансиран от  Български фонд за жените по Програма „Живот без насилие”. Дейностите включват психо-социално консултиране и юридическо съветване на жени, пострадали от домашно насилие, обучение на доброволци за работа на Откритата телефонна линия за жертви на насилие 0618/2 21 81, медийна кампания.                    
   * 5 ноември – в хотел „Амбарица” Център „Мария” е домакин на Заключителна кръгла маса „Превенцията – най-добрата закрила на детето”. Присъстват представители от Сдружение „Гаврош”- Варна, Сдружение „Деца и юноши” - София, Сдружение „Деметра” - Бургас, Сдружение „Шанс и закрила” - Хасково, както и професионалисти от институции, пряко работещи с деца и младежи,  от пет общини на област Велико Търново. На форума бе споделен положителния опит от работата по проект „Разпространение на най-добрите практики за закрила на детето”в четири региона на страната, обсъдиха се възможностите и начините за неговото мултиплициране.
   * 6 ноември – в Областна администрация Велико Търново на Кръгла маса с участието на представители от институции, НПО и медии, бе подписана Харта за взаимодействие между институциите, работещи с деца на регионално и местно ниво. В документа представителите на отговорните институции декларират готовността си да работят по създадения модел на междуинституционално сътрудничество чрез координация и ефективно партньорство за изграждане на устойчива и функционална държавна политика на областно ниво за превенция на насилието над деца. Очакването е по този начин да се стимулира участието на по-широк кръг заинтересовани лица и организации в разрешаването на проблема за домашното насилие над деца. Хартата е подписана от: Областна администрация Велико Търново, Регионална Дирекция „Социално подпомагане” – В. Търново, Районна прокуратура, Областна дирекция на полицията, Регионален център по здравеопазване - В. Търново, Регионален инспекторат по образование – В. Търново, ВУ „Св. Св. Кирил и Методий”, Апелативна прокуратура, от кметовете на общините Велико Търново, Горна Оряховица, Елина, Лясковец, Полски Тръмбеш, Стражица, Златарица, Павликени, Свищов и Сухиндол.
  * Център „Мария” започва работа по проект „ Превенцията - ефективно противодействие на трафика на жени и деца”, финансиран от Фондация за Реформа в Местното Самоуправление в партньорство с Фондация ЕкоОбщност”, оператор на Фонд ЗА НПО – България -  ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО. Провежда се първата работна среща на екипа с представители на институции, работещи с деца от петте общини, в които се изпълнява проектът: Горна Оряховица, Лясковец, Златарица, Полски Тръмбеш, Свищов.

 м. декември
     * Подготвена и отпечатана дипляна „Трафикът на хора”.
     * Обучителният екип на Център „Мария” провежда  първите обучения по превенция на трафика с деца и младежи от две училища в гр. Горна Оряховица.

 

2010

м. януари
    * отпечатани 600 броя от брошура „Трафикът на хора – най-важното, което трябва да знаем”
    * 20 януари - наш представител участва в заседанието на Общинската комисия по закрила на детето, където  внесе предложение в Общинската  програма за закрила на детето за  2010 г. да бъдат включени всички обучения на деца и младежи по превенция на трафика, които са част от програмата за превенция на насилието на Център „Мария”.

м. февруари
     * Отпечатани и разпространени  250 броя визитки на районните полицейски инспектори от РУ „Полиция” - Г. Оряховица и Лясковец с координати и приемно време, както и с данни, включващи телефонния номер на ОТЛ, работното време, координатите на Център „Мария” и консултативните услуги, които службата предлага за жени, жертви на насилие. Визитките се разпространяват от районните полицейски инспектори и от доброволци.
   * Отпечатан плакат „Трафикът на хора – време да действие!”, съдържащ послания за противодействие на явлението. Плакатът се разпространява в пет общини на област Велико Търново.
   * 10 февруари – Работна среща с представители на институции от три общини на областта и екипа на Център „Мария” по изпълнение на проект „ Превенцията - ефективно противодействие на трафика на жени и деца”
   * В офиса на Център „Мария” са проведени четири обучителни модула по превенция на трафика с ученици от ОУ „Иван Вазов”-Горна Оряховица.

м. март
  * 13 и 14 март – в офиса на Център „Мария” се провежда въвеждащо обучение в подхода „Резилианс” на специалисти, работещи с деца. Обучител г-жа Катя Кръстанова – Фондация Асоциация „Анимус”-София.
   * 18 март – Работна среща по проект „ Превенцията - ефективно противодействие на трафика на жени и деца”.
   * Проведени шест обучения по превенция на трафика с ученици от Горна Оряховица и СОУ ”Св.Св.Кирил и Методий” гр. Златарица, едно двудневно обучение по превенция на трафика с педагози от СОУ ”Св.Св.Кирил и Методий” гр. Златарица.
   * В офиса на Център „Мария” е проведено обучение на 10 доброволци от подпомагащи професии за работа на Открита телефонна линия за жертви на насилие.

м. април
   * 8 април – работна среща в ОУ ”Ф. Сакеларевич” гр. Свищов по изпълнението на проект „ Превенцията - ефективно противодействие на трафика на жени и деца”.
   * Общинският съвет в Горна Оряховица приема Общинския план за закрила на детето – 2010, част от който е програмата на Център „Мария” за превенция на насилието.
  * Обучителният екип на Център „Мария” провежда обучения по превенция на трафика с ученици в СОУ „Цанко Церковски” гр. Полски Тръмбеш и в ОУ „Филип Сакеларевич” гр. Свищов, с педагози и социални работници от СОУ „Цанко Церковски” и Център за обществена подкрепа гр. Полски Тръмбеш.
 
м. май
  * до м. април в Център „Мария” са регистрирани 40 телефонни обаждания, консултативният кабинет е посетен от 37 клиенти, проведени са 42 психологичски и 21 юридически консултации. Получени са 9 заявки за консултация по електронната поща Осъществени са 9 контакта с институции (ДСП, ОЗД, РУ „Полиция”), заведени са 5 дела по Закона за закрила срещу домашното насилие. Четири от клиентките са насочени към Центъра от Дирекция „Социално подпомагане”, 3 – от РУ”Полиция”, 3 – от граждани, които имат информация за предлаганите услуги.
  * В офиса на Център „Мария” работна среща на представители от горнооряховски училища с член от екипа на ИСДП - София във връзка с обявения конкурс по Проект „Резилианс без граници”.
   * 12 май – работна среща по проект Превенцията - ефективно противодействие на трафика на жени и деца”.
  *  Обучителният екип на Център „Мария” провежда обучения по превенция на трафика с ученици от СОУ „Св.Св.Кирил и Методий”- гр. Златарица, ОУ „П.Р.Славейков”- с. Джулюница, ОУ „Филип Сакеларевич” гр. Свищов, с деца-клиенти на Центъра за обществена подкрепа в гр. Полски Тръмбеш, с младежи и девойки от СУПЦ „Елена Грънчарова”, с безработни жени, регистрирани в Дирекции „Бюро по труда” в областта, с педагози и психолози, работещи в ЦСРИ, МКБППМН и Защитено жилище от област В. Търново.
   * 31 май – Център „Мария” организира Мобилна конференция „Нищо не е спечелено докрай, нищо не е изгубено изцяло” с участието на „Форум-театър 220” във връзка с изпълнението на проект „Резилианс без граници”.

м. юни
    * 19 и 20 юни – в офиса на Център „Мария” се провежда надграждащо обучение по подхода „Резилианс” на специалисти, работещи с деца. Обучител г-жа Катя Кръстанова – Фондация Асоциация „Анимус”-София.

* 24 юни – в х-л „Перла”, Горна Оряховица Център „Мария” организира Кръгла маса „Превенцията – ефективно противодийствие на трафика на жени и деца” Присъстват  42 представители на организации и институции от област Велико Търново. Фокусът на работа е върхуприлагането на Координационен механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви или в риск от насилие. Присъстващите се обединиха около следните изводи: Не е завършила работата за осъзнаване на насилието и особено на трафика на хора като нарушение на човешките права. Работата по превенция на насилието и трафика не трябва да бъде прекъсвана, тя трябва да стане един от приоритетите в работата с деца, тъй като на всички вече е ясно, че превенцията е най-добрата закрила на детето! За повишаване ефективността на борбата с трафика на хора са нужни повече усилия за синхронизиране на взаимодействието между институциите и организациите, работещи особено в защита на децата.
     * Обучителният екип на Център „Мария” провежда двудневно обучение на медицински сестри и социални работници по превенция на сексуалното насилие над деца.

м. юли
     * Екипът на Център „Мария” участва в работна среща с новото ръководство на Областна дирекция „Полиция”.

м.август  
       * екипът на Център „Мария” започва работа по проект „Специализирана помощ на пострадали от домашно насилие”, финансиран от Фондация „Лале”, по Програма „Малки грантове” с основна цел осигуряване на защитена среда и ефективна подкрепа на жени - жертви на домашно насилие.