bgfundforwomen logo bg

Предоставяне на правна помощ и мобилна услуга на пострадали от домашно насилие.

Център „Мария” приключи изпълнението на проект ” Предоставяне на правна помощ и мобилна услуга на пострадали от домашно насилие.”

Финансиран от: Български фонд за жените

Териториален обхват: Община Горна Оряховица

Период на изпълнение: 01.12.2019г. – 30.04.2020г.

Основна цел: Ефективна подкрепа на пострадалите от домашно насилие, чрез осигуряване на достъп до услуги и правна помощ.

Участници в изпълнението на проекта:

  • жени, пострадали от домашно насилие;
  • деца, свидетели и жертви на домашно насилие;

Конкретни дейности:

  • Юридическо консултиране и процесуално представителство.
  • Социално консултиране.
  • Информация и публичност.

Постигнати резултати:

      * 29 жени и 17 деца /жертви или свидетели на домашно насилие/ са потърсили и получили подкрепа в рамките на проекта;

      * Проведени в Център „Мария” са 30 правни и 38 социални консултации от специалистите в екипа;

      * Съдействие за  кризисно настаняване са получили 2 жени и 3 деца, вкл. заплащане на медицинско удостоверение и предоставяне на пакети хуманитарна помощ;

      *  Проведени са 5 срещи на мултидисциплинарния екип по Координационен механизъм за взаимодействие при случай на насилие над дете за общините Г. Оряховица и Лясковец;

      * По ЗЗДН са заведени 4 искови молби и са издадени Заповеди за незабавна защита. Приключили са 2 съдебни дела и издадени съдебни решения;

      * В обхвата на мобилната работа е предоставен достъп до социална работа на 9 жени и 8 деца от малките населени места на община Горна Оряховица;

      * Отпечатани и разпространени са 500 бр. дипляни със съдържание за възрастни и 500бр. дипляни със съдържание за деца;